Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Každý, kdo vykonává trest odnětí svobody, může být za splnění zákonných podmínek po vykonání určité části uloženého trestu podmíněně propuštěn. Žádost může podat sám odsouzenýstátní zástupce nebo ředitel věznice, případně soud může rozhodnout i bez návrhu. Návrh může podat též zájmové sdružení občanů, pokud zároveň nabídne záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

 

K podmíněnému propuštění z výkonu trestu musí být splněny následující podmínky:

  • odsouzený již vykonal zákonem stanovenou poměrnou část trestu,
  • odsouzený svým chováním a plněním povinností ve výkonu trestu prokázal polepšení a
  • lze důvodně očekávat, že odsouzený povede řádný život nebo pokud soud přijal záruku za dovršení nápravy odsouzeného

 

Zásadně platí, že odsouzený může být propuštěn po výkonu poloviny uloženého trestu. Pokud trest byl zmírněn rozhodnutím prezidenta republika, počítá se polovina z takto zmírněného trestu.Jestliže ale jde o odsouzeného, který je ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin, je možné podmíněné propuštění již po třetině trestu.

V případě odsouzení pro přečin (tj. nedbalostní trestný čin nebo úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody na dobu nejvýše 5 let) umožňuje zákon výjimečně odsouzeného podmíněně propustit ještě před uplynutím zákonem stanovené výměry trestu (tedy před uplynutím poloviny a u prvotrestaných před uplynutím třetiny trestu) . 

Pokud je žádost o podmíněné propuštění zamítnuta - může ji odsouzený opakovat po 6 měsících , praxe je ovšem taková , že proti zamítnutí žádosti se odsouzený odvolá a čeká na vyjádření odvolacího soudu.Šestiměsíční lhůta se poté počítá až od doručení rozsudku odvolacího soudu , což prakticky znamená , že svoji žádost může opakovat až po cca 9 měsících od zamítnutí žádosti.

V případě , že žádost za odsouzeného podává zájmové sdružení občanů , které dává záruku za dovršení nápravy odsouzeného a tato žádost je zamítnuta - není občanské sdružení vázáno žádnou lhůtou a žádost může opakovat kdykoliv znovu !

Pokud máte zájem o spolupůsobení  Vita Libera z.s.  při žádosti o podmíněné propuštění u vašeho blízkého,napište nám.
 

 

Nejnovější úspěch při PP , propuštěn náš klient s délkou trestu 80 měs. z věznice s ostrahou Plzeň - přesně na polovinu trestu.