O nás

Aktivně spolupracujeme s vazebně stíhanými osobami, podmíněně odsouzenými, odsouzenými a podmíněně propuštěnými osobami. Cílem této spolupráce je dokončení nápravy odsouzeného a jeho reintegrace zpět do společnosti.

V rámci těchto aktivit se snažíme působit na tyto osoby a v souladu s právním řádem jim dle možností pomoci dosáhnout podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeřazení VTOS do věznice s mírnějším režimem, nebo změnu nepodmíněného trestu na domácí vězení, případně na trest podmíněný či jiný alternativní trest. V průběhu výkonu nepodmíněného trestu již spolupracujeme s odsouzenými a působíme na ně. Před jejich případným  podmíněným propuštěním  můžeme převzít garanci za dovršení jejich nápravy, ale také jim pomáháme se zajištěním sociálních potřeb – nalezení ubytování, nalezení práce, psychologickou pomoc. Dále pro tyto osoby vykonáváme poradenskou a kontrolní činnost, která jim pomáhá v opětovném sociálním začleňování do společnosti.Spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří v Praze.

Právě absence sociální práce s odsouzenými a propuštěnými osobami a prakticky neexistence sociálního zázemí je v současné době největším problémem, který má významný vliv na recidivu trestné činnosti. Proto této oblasti věnujeme zvýšenou pozornost a pro naše klienty máme připraveny programy, v rámci kterých se jim dostane komplexní pomoci nejen v sociální oblasti, ale také v oblasti práva a právního poradenství či řešení dluhové problematiky a exekucí.

Prioritou našeho spolku VITA LIBERA je vyvíjet prekriminální činnost, snížit procento recidivy, pomoci odsouzeným v reintegraci do společnosti a zabránit tak návratu odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody.Jsme rozhodnuti napomoci k snižování recidivy, prevence kriminality a trestně-právní represe v České republice, spojené s nadužíváním nepodmíněného trestu odnětí svobody.

O pomoc v rozsahu naší činnosti může náš spolek požádat kdokoliv, zejména obviněný, odsouzený,

nebo příbuzní a to písemnou formou na korespondenční adrese spolku .

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

  • Iustitia fundamentum regni - „Spravedlnost základem království“ (heslo Nejvyššího státního zastupitelství ČR ).