Lidská práva

16.01.2015 08:49

Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada) je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Rada byla zřízenausnesením vlády ČR č. 809 ze dne 9. prosince 1998.

Rada sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republikyListiny základních práv a svobod jako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod.

Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, zejména závazků plynoucích z :

Rada má 21 členů z řad zástupců státní správy a občanské a odborné veřejnosti. Předsedou Rady je zmocněnec vlády pro lidská práva. Členy Rady jsou zástupci relevantních ministerstev a státních orgánů, které mají v působnosti problematiku jednotlivých lidských práv a základních svobod, a zástupci občanské a odborné veřejnosti věnující se problematice lidských práv a jejich ochraně. Předsedkyně svolává nejméně čtyřikrát během kalendářního roku zasedání Rady. Její činnost se řídí statutem jednacím řádem.Sekretariát Rady je organizačně začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky.